PRIVACY CHARTER

1. GEGEVENSBEHEERDER EN FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

1.1. In deze privacyverklaring legt INSTRUMENTATION DIFRA SA (hierna " DIFRA " of "wij") u uit hoe het uw "persoonsgegevens" beheert als "controller". Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten, potentiële klanten (prospecten) en personen die op een andere manier als koper of leverancier met DIFRA een contract aangaan. DIFRA heeft een insteleenheid en kunnen worden gecontacteerd met de coördinaten genoemd en in 7.4 

1.2. Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zijn persoonsgegevens. Dit is informatie die redelijkerwijs aan een persoon kan worden gerelateerd. 

1.3. De functionaris voor gegevensbescherming kan per e-mail worden bereikt op: info@themis-security.be 


2. DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

2.1. DIFRA kan uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verzamelen. Wij verwerken persoonlijke gegevens die u ons verstrekt wanneer u een contract met ons aangaat, maar ook wanneer u deelneemt aan een actie of onze diensten gebruikt en u ons rechtstreeks of onrechtstreeks gegevens meedeelt of wij toestaan gegevens over uw interesses vast te leggen, uw gedrag en uw voorkeuren (cookies). 

INFORMATIE DIE U ONS VERSTREKT

2.2. Als u een verzoek indient bij DIFRA, bijvoorbeeld via de website, hebben we de volgende persoonlijke informatie nodig:

a) Naam, adres, postcode; 

b) E-mailadres en andere contactgegevens;

c) Mogelijk andere informatie die relevant is voor uw verzoek, zoals: uw activiteit, uw e-mail of andere aanvullende opties. 

2.3. Als u een contract sluit met DIFRA, hebben we, afhankelijk van het type contract, product of dienst, de volgende persoonlijke informatie nodig:

a) Naam, adres, postcode; 

b) Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);

c) financiële gegevens (bankrekening, financieringsaanvragen, offertes, facturen). 

Deze persoonsgegevens moeten worden doorgegeven rechtstreeks aan DIFRA of haar partner 's. Als u ons geen "vereiste" informatie verstrekt (afhankelijk van het type contract), kunnen we de gevraagde service mogelijk niet leveren en het contract sluiten.  

INFORMATIE OVER UW GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN EN/OF PRODUCTEN

2.5. Als u gebruik maakt van de door DIFRA aangeboden diensten of een contract met ons afsluit, verwerken wij gegevens zoals: 

a) de gegevens met betrekking tot uw machine, bijvoorbeeld een MAC-adres, een IP-adres of een ander nummer;

b) uw voorkeuren en communicatieparameters;

c) de gegevens die we koppelen aan bepaalde profielen die we van u trekken op basis van uw consumptiegedrag (bijvoorbeeld: de frequentie waarmee u onze site bezoekt, een aankoop doet of een service aanvraagt);

d) navigatiegedrag, bepaald op basis van onze eigen waarnemingen of cookies (zie ook artikel 6 van deze privacyverklaring); 

e) de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken; 

f) gegevens over uw gebruik van de diensten die wij aanbieden.


3. FUNDAMENTEN EN LEGITIEME BELANGEN 

Wij behandelen persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke gronden:

a) Toestemming

b) Uitvoering van een contract met u of precontractuele maatregelen

c) Wettelijke verplichting

d) Uitvoering van een missie van openbaar belang 

e) Legitieme belangen van DIFRA of een derde partij 

We behandelen persoonsgegevens in een legitiem belang wanneer we uw gegevens gebruiken om diensten en gerelateerde inhoud, producten en diensten te leveren, om met u te communiceren en voor reclame- of marketingdoeleinden in verband met producten of diensten die u hebt in het verleden gekocht. Onze legitieme belangen zijn bijvoorbeeld: marketing en reclame-gerelateerde producten of diensten die u hebt gekocht in het verleden, communicatie, management en informatiebeveiliging, onderzoek en analyse van onze producten of diensten, business management, zaak es juridisch, intern beheer en delen met onze gelieerde ondernemingen.


4. DE DOELEINDEN WAARVOOR WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

4.1. DIFRA verwerkt persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden (doelen, doelen): 

a) klantrelaties onderhouden (inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen DIFRA, geautoriseerde netwerkleden, servicepartners en gerelateerde financiële dienstverleners, inclusief voor de uitvoering van een contract en het nastreven van legitieme belangen).

b) bestellingen verwerken en beheren (inclusief facturering) om op uw verzoek te reageren en/of een contract voor te bereiden of uit te voeren; 

c) klantenservice bieden, voldoen aan de verplichtingen van garantie en die van servicepartners, klachten en verzoeken behandelen, op uw verzoeken reageren en contracten uitvoeren, of voor legitieme belangen; 

d) proactief contact opnemen met klanten in het geval van hardware fouten of storingen of om serviceafspraken te plannen, een contract uit te voeren of voor legitieme belangen; 

e) eventuele terugroepacties uitvoeren of coördineren vanwege legitieme belangen of wettelijke verplichtingen; 

f) marktonderzoek uitvoeren om onze activiteiten, onze merken, onze diensten en onze producten te verbeteren en om de wensen van klanten te identificeren, vanwege legitieme belangen; 

g) voldoen aan wettelijke verplichtingen, geschillen oplossen en onze rechten handhaven; 

h) de kwaliteit van de gegevens verbeteren door middel van postcode en controle, vanwege onze legitieme belangen; 

i) koppel en analyseer cookies van onze websites naar klantgegevens die we kennen. We doen dit om de inhoud van onze communicatie zoveel mogelijk aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren, voor het nastreven van onze legitieme belangen.

j) contact opnemen met onze klanten en partners via sms of mailing om een aan DIFRA gerelateerd evenement of de promotie van een door DIFRA verspreid artikel te promoten. 


5. BIJ DE BEHANDELING BETROKKEN DERDEN

5.1. In sommige gevallen, DIFRA delen persoonlijke gegevens met derden, die "verantwoordelijk behandeling " onafhankelijk. We leggen hieronder uit wanneer en waarom. DIFRA kan gegevens delen met: 

a) de servicepartners van het DIFRA-distributienetwerk, voor de uitvoering van een contract of voor het nastreven van legitieme belangen;

b) derden aan wie wij wettelijk verplicht of gemachtigd zijn om gegevens te verstrekken;

c) derden, als we een schending van de rechten van derden, strafbare feiten of misbruik vermoeden, als ze een rechtmatig belang hebben of als ze openbare autoriteiten zijn. Het kunnen ook autoriteiten zijn zoals de politie, de officier van justitie;

d) partijen die DIFRA bijstaan in zijn diensten en geen onderaannemers zijn van persoonlijke gegevens (zoals accountants en juridische adviseurs) voor het nastreven van zijn legitieme belangen; 

e) Kopers of (potentiële) investeerders voor legitieme economische en zakelijke doeleinden (zoals de verkoop van bedrijven of aandelen of reorganisatie);

f) partijen die DIFRA bijstaan bij de ontwikkeling van (direct) marketingactiviteiten om haar legitieme belangen na te streven. 

5.2. De communicatie van persoonlijke gegevens aan de hierboven genoemde derden vindt alleen plaats als dit is toegestaan op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving. 

5.3. DIFRA maakt ook gebruik van diensten van derden die fungeren als " onderaannemers " (bijvoorbeeld hostingproviders, bepaalde softwareproviders, providers van mobiliteitsdiensten of partijen die acties organiseren of uitvoeren). Met deze dienstverleners is DIFRA verplicht een onder aannemingsovereenkomst (RGPD-overeenkomst) te sluiten die bepaalt dat zij alleen persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de instructies en onder onze controle. 

5.4. Momenteel slaan we geen persoonlijke gegevens op buiten de Europese Unie. Als persoonsgegevens opzettelijk buiten de Europese Unie zouden worden vrijgegeven, zullen we aanvullende waarborgen treffen, zoals het sluiten van een model EU-contract. 

5.5. Onze websites kunnen verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar een of meer websites van derden. DIFRA is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze derden persoonsgegevens verwerken. We raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen om te weten en te bepalen hoe zij omgaan met uw persoonlijke gegevens. 


6. MARKETING, PROFILERING EN COOKIES

6.1. DIFRA kan uw e-mailadres en telefoonnummer ook delen met Facebook, zodat Facebook erachter kan komen of u een Facebook-account hebt en gepersonaliseerde Facebook-advertenties aanbiedt via de Facebook Custom Audience-service wanneer u Facebook bezoekt. We gebruiken Google-services ook om gepersonaliseerde advertenties weer te geven die zijn samengesteld op basis van informatie die u verstrekt aan de website of de applicatie-exploitant (bijvoorbeeld bij het maken van een account), uw activiteiten op deze site of applicatie (bijvoorbeeld bezochte pagina's, opgegeven zoekopdrachten, klikken op advertenties) en demografische gegevens en gegevens over uw interesses en focus. We doen dit om onze legitieme belangen na te streven. U kunt op elk moment bezwaar maken zoals beschreven in artikel 7 hieronder. 

6.2. Bovendien verzamelen wij en derde partijen automatisch bepaalde informatie over uw bedrijfsgeschiedenis op onze website en in toepassingen van derden met behulp van geautomatiseerde middelen, zoals cookies, volgens de door u opgegeven voorkeuren. Via bepaalde cookies en vergelijkbare technologieën worden unieke cookie-ID's of andere identificatiegegevens toegewezen of verzameld. Op deze manier kunnen gegevens worden verzameld terwijl u de website of applicaties gebruikt of wanneer deze op de achtergrond op uw computer worden uitgevoerd. We kunnen ze combineren met andere informatie over u of uw machine, zoals een IP-adres. Als we hiervoor toestemming nodig hebben, zullen we u vragen dit te doen voordat u doorgaat met deze behandeling.   

6.3. Wij nodigen u uit om onze cookieverklaring te lezen voor meer informatie over gebruikte cookies en soortgelijke technologieën en hoe u uw voorkeuren kunt instellen. 


7. UW RECHTEN, INCLUSIEF UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN

7.1. U hebt het recht om te weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben opgeslagen en aan wie we uw persoonlijke gegevens hebben bekendgemaakt. 

7.2. Bovendien hebt u het recht om ons, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, te vragen uw persoonlijke gegevens te corrigeren, bij te werken, te verwijderen, de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of om uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd formaat te verstrekken, algemeen gebruikt en machine leesbaar voor verzending naar een ander bedrijf. 

7.3. We zijn verplicht uw aandacht te vestigen op uw absolute recht om u te verzetten tegen direct marketing en uw recht om u te verzetten tegen elke behandeling, inclusief profilering, voor het nastreven van de legitieme belangen van DIFRA of een derde en om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit. In België is de Commissie voor de bescherming van de privacy aangewezen als de autoriteit voor gegevensbescherming.   

7.4. De rechten op toegang, rectificatie, beperking van de behandeling, verwijdering of overdraagbaarheid van uw gegevens, evenals een intrekking van de overeenkomst, kunnen kosteloos worden uitgeoefend via e-mail, formulier, telefoon of e-mail aan volgende adressen of nummers; 

E-Mail

quality@difra.be

Website

https://www.difra.be

Telefon

+32 87 89 80 80

Mail

INSTRUMENTATION DIFRA S.A.
Industriestrasse 33

4700 Eupen


8. BEVEILIGING

8.1. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking.

8.2. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u aanwijzingen heeft voor oneigenlijk of oneigenlijk gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met onze klantenservice op het e-mailadres vermeld in punt 7.4 hierboven.  mentioned in point 7.4 above .


9. HOUDBAARHEID 

We bewaren persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens langer te bewaren of als dit nodig lijkt voor het beheer van een mogelijk geschil. 


10. WIJZIGING

10.1. We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij zullen u zoveel mogelijk op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen. Wij adviseren u om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen. 

10.2. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 september 2019.

.


11. CONTACT/ VRAGEN

11.1. Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring en/ of de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen op de adressen of nummers vermeld in punt 7.4 hierboven.