621904-01 : Sprague Tympanum perforating lancet

621904-01 : Sprague Tympanum perforating lancet